ข้อมูลโรงเรียน แม่ลาววิทยาคม

แม่ลาววิทยาคม

แม่ลาววิทยาคม มวค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Maelaowittayakom

376
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 0843785991

เบอร์โทรศัพท์ : 0843785991

เบอร์แฟ็ก : 053666619

เว็บไซต์ : data.maelao.ac.th

เกี่ยวกับแม่ลาววิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่ลาววิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 7 24 31
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 6
ครูอัตราจ้าง 2 4 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 9 9
รวม 14 41 55

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 47 52 99 3
ม.2 44 61 105 3
ม.3 54 38 92 3
ม.4 41 57 98 3
ม.5 39 53 92 3
ม.6 41 35 76 3
รวม 266 296 562 18

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เดิมชื่อ "โรงเรียนดงมะดะ" เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2502  โดยนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้จัดตั้ง เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ลาว จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2503 จึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยการนำของนายสุข กาวิชัย กำนันตำบลดงมะดะได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ 24 ของจังหวัดเชียงราย ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเอกเทศสังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 เมื่อเดือนมกราคม 2516 ได้รับหนังสือจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/17697 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2515 ให้เปลี่ยนหน่วยปฏิบัติงาน คือไปสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2515 ต่อมาโรงเรียนมีโครงการที่จะขยายเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ.2517 คณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา เจ้าคณะตำบล และประชาชนตำบลดงมะดะ ตำบลป่าก่อดำ ตำบลแม่กรณ์ ตำบลทรายขาว (ธารทอง) โดยการทำบุญทอดผ้าป่า และการจัดงานได้เงินประมาณ 50,000 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนขยายพื้นที่เพิ่มอีก 43 ไร่เศษ รวมเป็นพื้นที่ 62 ไร่ 3 งาน      2 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2558 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา 2/10 รวมเป็นที่ดิน 64 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา 2/10 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม" เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย

          และในวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนดงมะดะวิทยาคมเป็น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาว