นางจารีย์ กุณะ

ครูผู้สอน

 • อายุ 55 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 08/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088-14XXXX
 • Facebook :
 • Email : jaree082510@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 116040
 • รหัสประจำตำแหน่ง : -00
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนผังที่นั่งนักเรียน นางจารีย์ กุณะ 15/05/2020 - 31/03/2021