นางอรวรรณ อุดล้อม

เจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087190XXXX
 • Facebook :
 • Email : orawanautlom@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่